Adatkezelés szerződéskötés és szolgáltatás teljesítése céljából

005_1 Tájékoztatás személyes adatok felhasználásához szerződéskötés és szolgáltatás teljesítése céljából

 1. az Adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezése és elérhetőségei:

Adatkezelő: Tiszta Energiák Kft. (továbbiakban: Társaság), 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

Adatfeldolgozók:

G Suit, Google Drive– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Kapcsolat: Keith Enright (Director, Privacy Legal) – Google LLC’s Data Protection Officer, San Francisco, USA

Könyvelő, cím

Könyvvizsgáló

Alvállalkozó kivitelező partnercégek

Más?

A szerződéses tevékenység sikeres kivitelezése érdekében adattovábbítás meghatalmazás alapján ezeknek a címzetteknek történik:

DÉMÁSZ, EMF, Elmű-Émász, EON

Cég, cím, https://www.solarweb.com/

Cég, cím, https://fop.saj-electric.com/saj/login?lang=en

Cég, cím, https://www.solaredge.com/us/products/pv-monitoring#/

E-napló

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Társaságra nem vonatkoznak az Info tv. 25/L. §-a, illetve a GDPR 37. cikkében foglaltak, így nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni és a Hatósághoz bejelenteni. Adatvédelmi felelős: Motál György, 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

 1. Az Érintettek köre:

Minden olyan természetes személy, aki Társaságnak marketing és értékesítési (ajánlatadás) célra megadja személyes adatait.

 1. A tervezett adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelő hozzájáruló nyilatkozat alkalmazásával az alábbi adatokat gyűjti:

Adatgyűjtés helye / forrásaKezelt személyes adatokAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatok megőrzésének ideje
Érintettnév, lakcím, név, telefonszám, E-mail, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány számjogi kötelezettség teljesítése;szerződéskötés5+1 év, 2003. évi XCII. törvény (Art.)
Érintettügyfél / tulajdonos neve, születési neve, címe, E-mail, telefonszám, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány szám, személyazonosító okmány típusa, fogyasztási / felhasználási / telepítési hely pontos címe, rendeltetése, felhasználási hely azonosító, helyrajzi szám, tulajdonos tulajdoni hányada, térképmásolat, tulajdoni lap, több tulajdonos hozzájárulása, nappali mérő gyári száma, mérőhelyi képek,  hálózati engedélyes által megadott adatok a felhasználási helyre / hálózati engedélyes adatok, hálózathasználati szerződésszám, tanúzási adatok.szerződés teljesítéseszolgáltatás teljesítése5+1 év, 2003. évi XCII. törvény (Art.)

„Szerződéskötés” adatkezelési cél esetében a személyes adatok megadása a jogszabályoknak megfelelően kötelező. Adatkezelő a megadott adatokat csak Érintett hozzájárulásával kezelheti és kezeli, Érintett félreérthetetlen beleegyezésével, ami Társaság esetében jelen Tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásulvételét követően a Vállalkozási Szerződés aláírásával történik.

„Szolgáltatás teljesítése” adatkezelési cél szerinti adatok az Adatkezelővel kötött szerződésben foglalt feladatok kivitelezéséhez szükséges. Adatkezelő a megadott adatokat csak Érintett hozzájárulásával kezelheti és kezeli, Érintett félreérthetetlen beleegyezésével, ami Társaság esetében jelen Tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásulvételét követően a Vállalkozási Szerződés aláírásával történik.

 1. az Érintettet az Info tv. és GDPR szerint megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése
 • Társaság szempontjából releváns módon az Info tv. II/a. szakasza és a GDPR 13-21. cikke szabályozza az Érintettek jogait.
 • A Ptk. 2:43. § e) pontja kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti a személyes adatok védelméhez való jog megsértése.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Info tv.-ben meghatározott feltételek szerint:
 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
 6. Továbbá a GDPR biztosítja Érintett számára az adathordozhatósághoz való jogot és
 7. tiltakozáshoz való jogot is.

Adatkezelő Érintettek személyes adataival kapcsolatos adatkezelési műveletei megfelelnek az Info tv.-nek, az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek Adatkezelő „Adatvédelmi szabályzatának”.

Adatkezelő tájékoztatásai megfelelnek az Info tv.-nek, az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek és Adatkezelő „Adatvédelmi Szabályzatának”, a tájékoztatási és hozzájárulási formanyomtatványok Adatkezelő „Adatvédelmi szabályzatának” mellékleteit képzik.

hozzáférési jog biztosítása érdekében Érintett kérelmére tájékoztatást kap Adatkezelőtől személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatban. A kérelem postai úton (1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

helyesbítési jog biztosítása érdekében Érintett kérelmére Adatkezelő helyesbíti az általa kezelt személyes adatait. A kérelem postai úton (1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog biztosítása érdekében Adatkezelő megvizsgálja az adatkezelési korlátozással kapcsolatban beérkezett kérelmet. A kérelem postai úton (1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Az adatkezelés korlátozása az alábbi esetekben lehetséges:

 1. ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, vagy az kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha a jogszabályokban meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
 3. ha a jogszabályokban meghatározottak meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;
 4. nemzetközi adattovábbítást nem végez a Társaság, ezért az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírások nem relevánsak;
 5. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő a kérelem megvizsgálását követően a vizsgálat eredményétől függően korlátozza az adatkezelést. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítése során ezekre a műveletekre korlátozza az adatkezelést: 1) tárolás 2) egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. (Info tv. II/a. 19. § (2)). A GDPR megenged egyéb adatkezelési műveleteket is, ha az Érintett hozzájárulását adta. (GDPR 18. cikk (2))

Adatkezelő korlátozási jog biztosításával, illetve a korlátozás feloldásával kapcsolatosan választ küld Érintettnek. Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

törlési jog biztosítása érdekében Adatkezelő megvizsgálja az adatkezelési törléssel kapcsolatban beérkezett kérelmet. A kérelem postai úton ((1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Az adatkezelés törlése az alábbi esetekben lehetséges:

Info tv.:

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) az adatkezelési alapelvekkel ellentétes,
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. b) az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 7. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. d) a 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

GDPR:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a kérelem megvizsgálását követően a vizsgálat eredményétől függően törli az adatokat. Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az Adatkezelő elutasítja, az Érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 1) az elutasítás tényéről, 2) az Érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. (Info tv.) Adatkezelő e tájékoztatását a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megküldi Érintett számára.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. (GDPR 17. cikk (2))

***

Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon Adatkezelőket és adatfeldolgozókat is, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

***

Az adathordozhatósághoz való jog biztosítása érdekében Érintett Excel-állományban kapja meg személyes adatait Adatkezelőtől. A kérelem elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) nyújtható be Adatkezelőhöz. Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

tiltakozáshoz való jog biztosítása Adatkezelő szempontjából nem releváns, mert jelen tájékoztató szerinti adatkezelés nem közérdekű adatkezelés, illetve az adatkezelés nem Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR: 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja)

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában az Info tv.-nek és a GDPR-nak megfelelően meghatározott adatbiztonsági intézkedésekkel védi a személyes adatokat.

 1. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása:

Társaság hatósági és nemzetbiztonsági megkeresésre köteles adatot szolgáltatni az érvényes jogszabályoknak és Adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

Társaság ügyfelei adatait továbbítja a közműszolgáltató cégeknek.

Harmadik országbeli címzettek és nemzetközi szervezetek számára adatot nem továbbít.

 1. Automatizált döntéshozatal, gyermekeknek nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különleges adat:

Társaság automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelést – beleértve a profilalkotást – nem alkalmaz.

Társaság gyermekek részére információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nem nyújt, ezért jelen tájékoztató tárgyául szolgáló személyes adatokat csak 16 éven felüli személyek adhatják meg.

Társaság különleges adatot nem kezel.

 1. Hatósági panasz, jogorvoslat:

Részletes szabályait az Info tv. 22 §-a tartalmazza.

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:   1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:       ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:      +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu

 1. Fogalmak:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz (Info tv.). Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR)

Jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy példányát átvettem.

Napenergia Plusz Program!

Önt is érdekli az új pályázat?

A Napenergia Plusz Program keretein belül az állam 75 milliárd forinttal járul hozzá a napelemek telepítéséhez és a megtermelt energia tárolásához

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.

20+1 dolog

amit mindenképpen

tudnod kell,

mielőtt

napelemet

veszel.

TöltsD le ingyenes brossúránkat!

.